ข้อมูลโรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปีการศึกษา 2558/2563 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต มุ่งจัดการศึกษาเพื่อวางพื้นฐานคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในสังคมยุคใหม่ ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

3. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย

             วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

  1. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนมีศรัทธาในศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการดำเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง การยอมรับตนเองและยอมรับผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีวินัยในตนเอง
  3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ในวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
  4. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรู้จักการแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยความรัก และความเสียสละ
  5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะกระบวนการคิดมีเจตคติที่ดีต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง สุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่น